Předmět činnosti

Projekční činnost

(příprava a zpracování projektové dokumentace ve všech jejích stupních)

■ architektonické, zastavovací a objemové studie, studie proveditelnosti
■ projektová dokumentace přikládaná k návrhu na vydání územního rozhodnutí (DUR)
■ projektová dokumentace přikládaná k návrhu na vydání stavebního povolení (DSP)
■ tendrová projektová dokumentace - dokumentace pro výběr zhotovitele (TDW)
■ projektová dokumentace pro provádění staveb (DPS)
■ dokumentace skutečného provedení stavby

 

Project Management

(příprava a řízení realizace projektů)

Design Management
(příprava a řízení projektové dokumentace)

■ zabezpečení vstupních podkladů a příprava řízení projektové dokumentace
■ zabezpečení, řízení a kontrola dokumentace (EIA) (pokud bude třeba)
■ zabezpečení, řízení a kontrola projektové přípravy stavby pro územní řízení (DUR)
■ zabezpečení, řízení a kontrola projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP)
■ zabezpečení, řízení a kontrola tendrové projektové dokumentace (dokumentace pro výběr zhotovitele – TDW)
■ zabezpečení, řízení a kontrola projektové přípravy provádění staveb (DPS)
■ zabezpečení, řízení a kontrola projektové přípravy skutečného provedení stavby


Tender Management
(organizace a zajištění výběrových řízení)

■ organizace a zajištění výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace (EIA), 
   dokumentace přikládaná k návrhu na vydání územního rozhodnutí (DUR), projekt pro stavební řízení (DSP),
   tendrová dokumentace – dokumentace pro výběr zhotovitele stavby) - podlimitní nebo nadlimitní veřejná zakázka na  
   služby zadávaná v otevřeném zadávacím řízení, 
■ organizace a zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby - podlimitní nebo nadlimitní veřejná zakázka na  
   stavební práce zadávaná v otevřeném zadávacím řízení


 Cost Management
 (řízení a kontrola nákladů projektů)

   Cost Management (projekční část)
■ koordinace činností v oblasti cenové kalkulace projektu v průběhu vypracování projektové dokumentace pro
   přípravu území, dokumentace EIA, dokumentace přikládané k návrhu na vydání územního rozhodnutí (DUR),
   projektu pro stavební řízení (DSP), tendrové dokumentace – dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (TWD),
   a to s ohledem na stanovený rozpočtový rámec
■ návrh případných variantních řešení technologických postupů
■ průběžný dohled, kontrola a posuzování rozpočtu s ohledem na dodržení cílového rozpočtového rámce 
   budoucí realizace akce
■ spoluvytváření optimálních projekčních řešení
■ identifikace rizikových položek rozpočtu a možností ke snížení nákladů

   Cost Management
(realizační část)
■ revize rozpočtu vybraného generálního dodavatele stavby
■ kontrola dodržování rozpočtové kázně generálního dodavatele stavby
■ průběžná evidence nákladů stavby
■ pravidelné měsíční zprávy o prostavěnosti
■ řízení likvidace faktur a zálohových listů v rozsahu cenové a věcné kontroly a způsobem stanoveným vnitřními
   předpisy mandanta zjm.
■ kontrolu podkladů Zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací,
   kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem
■ sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů
   nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby
■ vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě)
■ kontrolu dodržování všech podmínek a termínů Smlouvy o dílo a prodávání návrhů na uplatnění majetkových
   sankcí vůči Zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění


 Quality Management
 (technický dozor investora)

■ zabezpečení zahájení (předání staveniště včetně vymezení podmínek provozu staveniště) a plynulého
   pokračování prací na stavbě
■ kontrolní činnost při provádění stavebních prací a realizaci provozních souborů dle potřeby se zaměřením
   zejména na plnění kvalitativních a ostatních podmínek smlouvy a závazných českých norem a předpisů
■ kontrola dodržování harmonogramů a lhůt výstavby, rozpočtové kázně dodavatele
■ kontrola plnění podmínek územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších závazných dokumentů
   pro výstavbu
■ zpracování podkladů pro kontrolní dny stavby
■ organizace kontrolních dnů stavby min. 1 x za 14 dnů
■ porady a účast na jednání orgánů mandanta
■ oponentura programů zkoušek při individuálních a předkomplexních zkouškách, při komplexním vyzkoušení,  
   předání a převzetí jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů stavby v rozsahu plynoucím z
   uzavřených smluv
■ organizační zajištění přípravy k předání a převzetí stavby a vlastního přejímacího řízení, včetně zajištění
   protokolů, atestů, revizních zpráv, písemností a dalších dokladů souvisejících s realizací stavby, její uvádění do
   provozu, zkouškami a měřeními od zhotovitele v rozsahu smluv o dílo
■ zabezpečení podkladů k podání žádosti o kolaudaci stavby
■ zabezpečení, kontrola odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí dodávek a
   prací od zhotovitele
■ účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu realizace


Construction Management

(realizace staveb)

■ přítomnost jako stavební manažer na stavbě
■ koordinace jednotlivých činností
■ rozdělení stavby na obchodní soubory
■ zajištění tendru jednotlivých souborů
■ smluvní vázanost subdodavatelů s PIIS s.r.o.
■ zachování transparentnosti a otevřenosti výběrových řízení
■ zodpovědnost za projektovou dokumentaci a výstavbu v jedněch rukou od počáteční fáze projektování do 
   ukončení díla - kolaudace
■ včasná dohoda o celkovém harmonogramu výstavby před zahájením stavebních prací
■ přenos většiny rizik z investora na PIIS s.r.o.
■ pevná odměna za Construction Management stanovená před zahájením činnosti
■ potenciál k dalším úsporám z dohodnuté ceny
■ nekonfliktní forma smlouvy

 

Dotační Management

(zpracování a administrace žádostí dotací EU)

■ vytipování vhodného programu podpory na základě analýzy potřeb a analýzy dotačních příležitostí
■ zpracování analýz a průzkumů dokládajících potřebnost projektu
■ zpracování žádosti o podporu včetně finančního plánu projektu
■ zpracování studie proveditelnosti dle platných metodik (Feasibility study)
■ zpracování analýzy nákladů a přínosů (Cost-benefit analysis)
■ monitoring projektu (zpracování monitorovacích zpráv, kontrola výkaznictví)
■ administrace projektu (finanční řízení projektu, kontrola uznatelnosti nákladů, kontrola správnosti faktur)

 

Realitní servis

(ocenění, nákup a prodej nemovitostí)

■ nákup a prodej pozemků a nemovitostí
■ příprava území pro realizaci investičních projektů
■ realizace developerských projektů v oblasti rezidenční a komerční výstavby
■ oceňování pozemků a nemovitostí pro tržní i daňové účely
■ zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu realit
■ právní servis (kupní, darovací, nájemní a jiné smlouvy)
■ Facility Management (správa nemovitostí)

Vdechneme stavbě život