Dotační Management

(zpracování a administrace žádostí dotací EU)

■ vytipování vhodného programu podpory na základě analýzy potřeb a analýzy dotačních příležitostí
■ zpracování analýz a průzkumů dokládajících potřebnost projektu
■ zpracování žádosti o podporu včetně finančního plánu projektu
■ zpracování studie proveditelnosti dle platných metodik (Feasibility study)
■ zpracování analýzy nákladů a přínosů (cost-benefit analysis)
■ monitoring projektu (zpracování monitorovacích zpráv, kontrola výkaznictví)
■ administrace projektu (finanční řízení projektu, kontrola uznatelnosti nákladů, kontrola správnosti faktur)

Vdechneme stavbě život