Project Management

(příprava a řízení realizace projektů)

Design Management

(příprava a řízení projektové dokumentace)

■ zabezpečení vstupních podkladů a příprava řízení projektové dokumentace
■ zabezpečení, řízení a kontrola dokumentace EI A (pokud bude třeba)
■ zabezpečení, řízení a kontrola projektové přípravy stavby pro územní řízení (DUR)
■ zabezpečení, řízení a kontrola projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP )
■ zabezpečení, řízení a kontrola tendrové projektové dokumentace (dokumentace pro výběr zhotovitele – TDW)
■ zabezpečení, řízení a kontrola projektové přípravy provádění staveb (DPS )
■ zabezpečení, řízení a kontrola projektové přípravy skutečného provedení stavby


Tender Management
(organizace a zajištění výběrových řízení)

■ organizace a zajištění výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace (dokumentace EI A, dokumentace přikládaná k návrhu na vydání územního rozhodnutí
■ DUR, projekt pro stavební řízení – DSP , tendrová dokumentace – dokumentace pro výběr zhotovitele stavby) – podlimitní nebo nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném zadávacím řízení organizace a zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby – podlimitní nebo nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném zadávacím řízení

 

Cost Management
(řízení a kontrola nákladů projektů)

■ Cost Management (projekční část)
■ koordinace činností v oblasti cenové kalkulace projektu v průběhu vypracování projektové dokumentace pro přípravu území, dokumentace EI A, dokumentace přikládané k návrhu na vydání územního rozhodnutí – DUR, projektu pro stavební řízení – DSP , tendrové dokumentace – dokumentace, pro výběr zhotovitele stavby, a to s ohledem na stanovený rozpočtový rámec
■ návrh případných variantních řešení technologických postupů
■ průběžný dohled, kontrola a posuzování rozpočtu s ohledem na dodržení cílového rozpočtového rámce budoucí realizace akce
■ spoluvytváření optimálních projekčních řešení
■ identifikace rizikových položek rozpočtu a možností ke snížení nákladů


Cost Management
(realizační část)
■ revize rozpočtu vybraného generálního dodavatele stavby
■ kontrola dodržování rozpočtové kázně generálního dodavatele stavby
■ průběžná evidence nákladů stavby
■ pravidelné měsíční zprávy o prostavěnosti
■ řízení likvidace faktur a zálohových listů v rozsahu cenové a věcné kontroly a způsobem stanoveným vnitřními předpisy mandanta zjm.
■ kontrolu podkladů Zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem
■ sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby
■ vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě)
■ kontrolu dodržování všech podmínek a termínů Smlouvy o dílo a prodávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči Zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění


Quality Management
(technický dozor investora)
■ zabezpečení zahájení (předání staveniště včetně vymezení podmínek provozu staveniště) a plynulého pokračování prací na stavbě
■ kontrolní činnost při provádění stavebních prací a realizaci provozních souborů dle potřeby se zaměřením zejména na plnění kvalitativních a ostatních podmínek smlouvy a závazných českých norem a předpisů
■ kontrola dodržování harmonogramů a lhůt výstavby, rozpočtové kázně dodavatele
■ kontrola plnění podmínek územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších závazných dokumentů pro výstavbu
■ zpracování podkladů pro kontrolní dny stavby
■ organizace kontrolních dnů stavby min. 1 x za 14 dnů
■ porady a účast na jednání orgánů mandanta
■ oponentura programů zkoušek při individuálních a předkomplexních zkouškách, při komplexním vyzkoušení, předání a převzetí jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů stavby v rozsahu plynoucím z uzavřených smluv
■ organizační zajištění přípravy k předání a převzetí stavby a vlastního přejímacího řízení, včetně zajištění protokolů, atestů, revizních zpráv, písemností a dalších dokladů souvisejících s realizací stavby, její uvádění do provozu, zkouškami a měřeními od zhotovitele v rozsahu smluv o dílo
■ zabezpečení podkladů k podání žádosti o kolaudaci stavby
■ zabezpečení, kontrola odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí dodávek a prací od zhotovitele
■ účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu realizace

Vdechneme stavbě život