Cost Management

Cost Management
(řízení a kontrola nákladů projektů)

■ Cost Management (projekční část)
■ koordinace činností v oblasti cenové kalkulace projektu v průběhu vypracování projektové dokumentace pro přípravu území, dokumentace EI A, dokumentace přikládané k návrhu na vydání územního rozhodnutí – DUR, projektu pro stavební řízení – DSP , tendrové dokumentace – dokumentace, pro výběr zhotovitele stavby, a to s ohledem na stanovený rozpočtový rámec
■ návrh případných variantních řešení technologických postupů
■ průběžný dohled, kontrola a posuzování rozpočtu s ohledem na dodržení cílového rozpočtového rámce budoucí realizace akce
■ spoluvytváření optimálních projekčních řešení
■ identifikace rizikových položek rozpočtu a možností ke snížení nákladů

 

Cost Management
(realizační část)
■ revize rozpočtu vybraného generálního dodavatele stavby
■ kontrola dodržování rozpočtové kázně generálního dodavatele stavby
■ průběžná evidence nákladů stavby
■ pravidelné měsíční zprávy o prostavěnosti
■ řízení likvidace faktur a zálohových listů v rozsahu cenové a věcné kontroly a způsobem stanoveným vnitřními předpisy mandanta zjm.
■ kontrolu podkladů Zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem
■ sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby
■ vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě)
■ kontrolu dodržování všech podmínek a termínů Smlouvy o dílo a prodávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči Zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění

Vdechneme stavbě život