Quality Management

Quality Management
(technický dozor investora)
■ zabezpečení zahájení (předání staveniště včetně vymezení podmínek provozu staveniště) a plynulého pokračování prací na stavbě
■ kontrolní činnost při provádění stavebních prací a realizaci provozních souborů dle potřeby se zaměřením zejména na plnění kvalitativních a ostatních podmínek smlouvy a závazných českých norem a předpisů
■ kontrola dodržování harmonogramů a lhůt výstavby, rozpočtové kázně dodavatele
■ kontrola plnění podmínek územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších závazných dokumentů pro výstavbu
■ zpracování podkladů pro kontrolní dny stavby
■ organizace kontrolních dnů stavby min. 1 x za 14 dnů
■ porady a účast na jednání orgánů mandanta
■ oponentura programů zkoušek při individuálních a předkomplexních zkouškách, při komplexním vyzkoušení, předání a převzetí jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů stavby v rozsahu plynoucím z uzavřených smluv
■ organizační zajištění přípravy k předání a převzetí stavby a vlastního přejímacího řízení, včetně zajištění protokolů, atestů, revizních zpráv, písemností a dalších dokladů souvisejících s realizací stavby, její uvádění do provozu, zkouškami a měřeními od zhotovitele v rozsahu smluv o dílo
■ zabezpečení podkladů k podání žádosti o kolaudaci stavby
■ zabezpečení, kontrola odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí dodávek a prací od zhotovitele
■ účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu realizace

Vdechneme stavbě život